logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "แรงบันดาลใจสู่พลังขับเคลื่อนความสำเร็จในการทำงาน" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "แรงบันดาลใจสู่พลังขับเคลื่อนความสำเร็จในการทำงาน" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความคิด ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ความสำเร็จและช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีราภรณ์ ภูมิวุฒิวงศ์ ผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการสร้างแรงบันดาลใจ มาเป็นวิทยากร หัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน" ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในส่วนกลาง จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย

อ่าน 160 เวลา