logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 กุมภาพันธ์ 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยได้ชี้แจงถึงการเตรียมพร้อมรับมือฤดูกาลผลไม้ ปี 63 และวิกฤตไวรัสโควิค-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ไปประเทศจีน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยได้ชี้แจงถึงการเตรียมพร้อมรับมือฤดูกาลผลไม้ ปี 63 และวิกฤตไวรัสโควิค-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ไปประเทศจีน โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือ Fruit Board ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางบริหาร
จัดการผลไม้ ปี 2563 มุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลการผลิตที่ชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงปริมาณผลผลิตกับตลาดผู้ซื้อได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีนโยบายในการบริหารจัดการตลาดผลไม้ผ่านระบบสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์พัฒนากระบวนการผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ซึ่งแผนการบริหารจัดการผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ปี 2563 มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ ที่ดำเนินการรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ จำนวน 104 แห่ง ใน 31 จังหวัด และมีแผนในการรวบรวมผลไม้จากสมาชิก จำนวน 40,000 ตัน เพื่อกระจายผลผลิตไปยังตลาด Mode Tade, เครือข่ายสหกรณ์, ผู้ส่งออกผลไม้ และผู้ประกอบการค้าทั่วไป
นอกจากนี้กรมฯ ยังได้ประสานและจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ผู้ผลิตจะจัดส่งผลไม้ไปยังสหกรณ์ปลายทาง ผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยกระจายสินค้าผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตได้รวดเร็ว
ทั้งนี้ กลไกสหกรณ์จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งในด้านคุณภาพและราคาผลผลิตแก่เกษตรกร โดยการนำกลไกสหกรณ์เข้ามา
บริหารจัดการผลไม้ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร และช่วยขยายช่องทางการตลาดผลไม้แก่เกษตรกร อีกทั้งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ให้การสนับสนุนโรงคัดแยกผลไม้ อุปกรณ์การตลาด และเงินทุนรวบรวมผลผลิตแก่สหกรณ์ ส่งผลทำให้ผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์มีการคัดเกรดคุณภาพ ซึ่งขายได้ในราคาที่ดีกว่าการขายแบบคละ ขณะเดียวกัน สหกรณ์จะช่วยรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในราคาสูงกว่าตลาดกิโลกรัมละ 0.50 - 1 บาท เพื่อช่วยเหลือด้านราคาผลผลิตให้เกษตรกร
ในการนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแถลงข่าวในประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้ 1. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่การเป็นผู้นำด้านฮาลาล เพื่อมูลค่าส่งออกสินค้าฮาลาลไทย 2.แผนปฏิบัติการฝนหลวง แก้ฝุ่น หมอกควัน ภัยแล้ง 3.สถานการณ์น้ำ 4. แอพพลิเคชั่น ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนปลูกพืช Farm D

 

อ่าน 110 เวลา