logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 กุมภาพันธ์ 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ไทย เครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563” เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
สหกรณ์ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของประชาชนในระดับฐานรากเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโดยวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ เช่น การมีส่วนร่วมของสมาชิก ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ การเอื้ออาทรต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมาก
การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 104 ปี การสหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ที่ได้ทรงริเริ่มนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ตั้งแต่ปี 2459 และเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับ ภาคส่วนราชการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหัวขบวนของสหกรณ์ไทย จะร่วมมือกันส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจวิธีการสหกรณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และร่วมกันพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป

อ่าน 401 เวลา