logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 กันยายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ซึ่งผลการประเมินมีโรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลโรงเรียนละ 50,000 บาท จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้แก่ โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา จังหวัดแพร่
กลุ่มที่ 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่ม 3 โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง จังหวัด นครนายก
กลุ่มที่ 4 โรงเรียนนอกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ได้แก่ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 จังหวัดตาก
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 - 3 จำนวน 12 โรงเรียน จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท 17,000 บาท และ 15,000 บาท ตามลำดับ โดยจะมีการมอบรางวัลโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานภาคีในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 - 20 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
{gallery}25sep2562{gallery}

อ่าน 135 เวลา