logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

25 มิถุนายน 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจชการกรม นายสดิษฐชัย หาญมนตรี สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจชการกรม นายสดิษฐชัย หาญมนตรี สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน แผนและโครงการในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และติดตามปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำการทำงานที่มุ่งเน้นที่ตัวสหกรณ์เป็นหลัก ทั้งงานส่งเสริมสหกรณ์และงานกำกับติดตาม โดยให้สหกรณ์มีการวางแผนการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการจัดการในสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทุกคนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความสามัคคีกันในองค์กร

อ่าน 73 เวลา