logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 มิถุนายน 2563 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าระบบส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ณ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงาน ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าระบบส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ณ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงาน ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมติดตามความคืบหน้าระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การเลี้ยงโคนม การดำเนินกิจการของสหกรณ์ และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งด้านการผลิต แปรรูปน้ำนมแบบครบวงจร การผลิตอาหารสัตว์สำหรับจำหน่ายให้แก่สมาชิก ด้านปัจจัยการผลิต ด้านสหกรณ์ รวมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

อ่าน 69 เวลา