logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 กรกฎาคม 2563 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) พร้อมด้วย นายธนา ชีรวินิจ เลชานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) พร้อมด้วย นายธนา ชีรวินิจ เลชานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางพวงมาลัยหน้ารูปปั้นบาทหลวงอัลเฟรด บอนแนงค์ บิดาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทานสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2562 จำนวน 15 คน
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีการดำเนินงานที่มีรูปแบบชัดเจน เป็นระบบ ซึ่งระบบสหกรณ์เป็นระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล บริการงานโดยประชาธิปไตย ปลูกฝังจิตตารมณ์ คุณธรรม พร้อมทั้งได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม
สำหรับ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิก ของ ช.ส.ค. รับทราบผลการดำเนินงานของปี 2562 ร่วมกันพิจารณาแผนงานและงบประมาณปี 2563 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่ อีกทั้งผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ เสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีส่วนร่วมในการนำทางขบวนการไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ในอนาคตร่วมกัน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นสถาบันแห่งศูนย์กลางและผู้นำทางขบวนการสหกรณ์เครดิยูเนี่ยนของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม มีความคาดหวังให้บรรดาสมาชิกมีความป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมมีอาชีพและความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ภายใต้หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจุบันมีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน จำนวน 1,181 แห่ง มีสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรายบุคคล 1,205,660 คน กระจายอยู่ในพื้นที่ 75 จังหวัด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้สร้างความเข้มแข็งและผ่านพ้นอุปสรรคเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและแสดงศักยภาพที่มีในการขับเคลื่อนขบวนการให้เดินหน้าต่อไปอย่างถูกต้องและมั่นคงรวมถึงเป็นองค์กรที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจให้กับสังคม

อ่าน 81 เวลา