logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 และถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 และถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 132 เวลา