logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 กันยายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ..... โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 2/2562
รูปภาพ 10 ภาพ

อ่าน 232 เวลา