logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 ตุลาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี พบปะให้กำลังใจข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี พบปะให้กำลังใจข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุนสำรองที่มีอยู่ไว้ในข้อบังคับ สหกรณ์ไม่ส่งสำเนารายงานประจำปีและงบการเงินประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน และงานโครงการตามนโยบาย ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ มอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานในภาพรวม รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายประทวน มากมาย ประธานกรรมการ และนายพิสิฏฐ์ คำอินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และได้ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์รถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยางพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ในปีที่ผ่านมาได้ให้บริการสมาชิก 102 คน โดยสหกรณ์ให้บริการไร่ละ 300 - 550 บาท สามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก เพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริง

อ่าน 228 เวลา