logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 มีนาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกล (Web Conference) ถ่ายทอดสัญญาณไปยังหน่วยงานส่วนกลาง สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกล (Web Conference) ถ่ายทอดสัญญาณไปยังหน่วยงานส่วนกลาง สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดสถานที่ลดความแออัดโดยเหลื่อมเวลาทำงานและให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งแต่ละกอง/สำนัก ต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานที่กรมและที่บ้านสลับวันกัน มีการแบ่งทีมตามความเหมาะสมและมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลในแต่ละวันให้ชัดเจน โดยจะต้องคำนึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหากต้องมีการประชุมหารือในเรื่องเร่งด่วน สามารถใช้การสื่อสารผ่าน Line หรือ Facebook โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 224 เวลา