logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 กรกฎาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ สำหรับในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดกิจกรรม รวมถึงกำหนดแนวทางและการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 2. การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 3. พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 4. การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 48 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่าน 91 เวลา