logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายโกญจนาท มายะการ สหกรณ์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกจำนวน 2,441 คน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายโกญจนาท มายะการ สหกรณ์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกจำนวน 2,441 คน สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำสวน และการประมง มีทุนดำเนินงานกว่า 329 ล้านบาท โดยสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ธุรกิจเงินรับฝาก 2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายตามความต้องการของสมาชิก เช่น ปุ๋ย วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคในราคายุติธรรม 3.ธุรกิจสินเชื่อ คือ เงินกู้ระยะสั้นและระยะปานกลาง 4.ธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์รับซื้อปาล์มน้ำมันจากสมาชิก 5.ธุรกิจรวบรวมผลไม้ สหกรณ์รับซื้อมังคุดจากสมาชิกโดยสหกรณ์ได้กระจายผลผลิตให้กับโครงการหลวง(ดอยคำ) และสหกรณ์ต่าง ๆ 6.ธุรกิจจัดหาน้ำมันไบโอดีเซล B100 สหกรณ์มีจุดแบ่งปันน้ำมัน ซึ่งน้ำมัน B100 สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซภาวะเรือนกระจกได้
นอกจากนี้ได้รับฟังแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน ทางสหกรณ์ต้องการของบประมาณสนับสนุนเป็นเงินทุนและจัดสร้างห้องเย็นเก็บผลผลิตของสมาชิก ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงการสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสหกรณ์แก่สมาชิก โดยมีนายสมศักดิ์ พรมคณะ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ให้การต้อนรับ

อ่าน 116 เวลา