×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /opt/lampp/htdocs/cpdth/cpdth2560/images/24dec2560

×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/24dec2560

สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 ธันวาคม 2560 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายและตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการบางระกำโมโดล 60 โดยมี นายเชิดชัย พรมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ประตูระบายน้ำบางแก้ว อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายและตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการบางระกำโมโดล 60 โดยมี นายเชิดชัย พรมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ประตูระบายน้ำบางแก้ว อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
จากนั้น นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการบางระกำโมเดล 60 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ
สำหรับ โครงการบางระกำโมเดล 60 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก คือ อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางระกำ อำเภอเมือง อำเภอวัดโบสถ์ และพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยบางส่วน มีพื้นที่ รวม 265,041 ไร่ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมซ้ำซากของลุ่มน้ำยม-ลุ่มน้ำน่าน เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการขับเคลื่อนแผนบูรณาการทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการเพาะปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้น จากเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่ 1 เมษายน เพื่อให้เกษตรกรทำการเพาะปลูก และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ก่อนฤดูน้ำหลาก โดยใช้พื้นที่นาหลังการเก็บเกี่ยวเป็นแหล่งรองรับน้ำหลากและหน่วงน้ำให้กับพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนทุ่งนาสีเขียว เป็นทุ่งน้ำสีขาว ลดน้ำท่วมข้าว เพิ่มน้ำสร้างปลา” เพราะเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก จะทำให้เกษตรกรชาวนา มีอาชีพเสริมจากการจับปลาขาย ทั้งนี้ ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ออกจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากปลา การแปรรูปข้าวสาร เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
{gallery}24dec2560{/gallery}

อ่าน 273 เวลา