logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ ประชาชนจิตอาสา และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมใน 21 จังหวัด และมีพิธีเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ พร้อมกัน ซึ่งเวทีหลักจัดที่สำนักชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี มีการรายงานสถานการณ์น้ำโดยกรมชลประทาน จากนั้นมีการมอบนโยบายจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้เน้นย้ำให้หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงฯ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ ทั้งระยะประสบเหตุ และระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างทันท่วงที ดูแลเกษตรกรในการรักษาน้ำส่วนหนึ่งไว้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งด้วย เข้าไปแนะนำ ส่งเสริม ดูแล เฝ้าระวังการระบาดของโรค ในพืช ในสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย
จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประชาชนจิตอาสา พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” พร้อมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งได้ปล่อยขบวนคาราวานรถโมบายเคลื่อนที่เร็ว ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย ไปยังจุดผู้ประสบภัย ณ วัดฉิมพลีวัน บ้านงิ้วเหนือ หมู่ 2 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุดีเปรสชั่น ระดับ 2 "คาจิกิ" ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน 2562 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และทำให้น้ำล้นตลิ่งแม่น้ำชี แม่น้ำยัง ลำน้ำเสียว และลำน้ำสาขาต่างๆ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอ และได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 20 อำเภอ 179 ตำบล 2,193 หมู่บ้าน 191,130 ครัวเรือน ​​ความเสียหายเบื้องต้น พื้นที่การเกษตร คาดว่าจะเสียหาย จำนวน 788,762 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 781,722 ไร่ พืชไร่ 4,750 ไร่ และพืชสวน 2,250 ไร่ ด้านประมง บ่อกุ้ง 31 บ่อ บ่อปลา 659 บ่อ ด้านปศุสัตว์ ไก่ตาย 600 ตัว สุกร 44 ตัว ที่อยู่อาศัย ได้รับผลกระทบจำนวน 308 ครัวเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย จำนวน 55 แห่ง
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้มีการจัดเวทีกิจกรรมจิตอาสาจัดพร้อมกันอีก 9 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ส่วนอีก 11 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการถ่ายทอดสัญญาณพิธีเปิดโครงการจิตอาสาฯ มาจากจังหวัดอุบลราชธานี

อ่าน 288 เวลา