logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 กันยายน 2562 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ณ สักนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ณ สักนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้ นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม เขตรวจราชการที่ 13 , 14 เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนจิตอาสา และขบวนการสหกรณ์ ซึ่งโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือ ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ใน 21 จังหวัด โดยมีพิธีเปิดตัวโครงการที่จังหวัดอุบลราชธานี และจะมีการจัดเวทีกิจกรรมจิตอาสาพร้อมกันอีก 9 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ส่วนอีก 11 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์ และได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด และรับฟังสถานการณ์อุทกภัย การบริหารจัดการ และการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู ซึ่งจะถ่ายทอดสัญญาณพิธีเปิดโครงการจิตอาสาฯไปยัง 11 จังหวัด
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบกล่าวนโยบายและเน้นย้ำให้หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงฯ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ช่วยกันวางแผนในการทำงานในพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ ทั้งระยะประสบเหตุ และระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างทันท่วงที ดูแลเกษตรกรในการรักษาน้ำส่วนหนึ่งไว้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งด้วย เข้าไปแนะนำ ส่งเสริม ดูแล เฝ้าระวังการระบาดของโรค ในพืช ในสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย จากนั้นได้มีการปล่อยขบวนคารวานเครื่องจักร เครื่องมือ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปยังจุดบริการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

อ่าน 192 เวลา