logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ร่วมกับผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ร่วมกับผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ โดยได้ได้มีการหารือ เสนอความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกรที่จะนำมาประเมินความความเข้มแข็ง การกำหนดหมวดการประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งเพื่อรับทราบเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ 4 หมวด ดังนี้ 1. ความสามารถในการบริการสมาชิก 2. ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 3. ประสิทธิภาพในการจัดองค์กร 4.ประสิทธิภาพของการบริหารงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการเกษตร การประเมินคุณภาพของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์ และมีการประเมินคุณภาพกลุ่มเกษตรกร 2 เกณฑ์ ได้แก่ 1.การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับได้มาตรฐานและระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐาน 2.กลุ่มเกษตรกรดีเด่น โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย ความคิดริเริ่มในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรและสมาชิก ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกลุ่มเกษตรกร ดูว่ามีสมาชิกที่คนที่เปอร์เซ็นต์ที่เข้าร่วม ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และหารือในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่าน 182 เวลา