logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 มีนาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะโฆษกกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ นายสุรินทร์ วทัญญู เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพง.ชั้น 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะโฆษกกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ นายสุรินทร์ วทัญญู เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพง.ชั้น 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือเรื่องการดำเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบในด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน การผลิตสินค้าปลอดภัยและส่งเสริมการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร และใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็นประเด็นหลักในการประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีหน้าที่ในการกำหนดประเด็นและเนื้อหาเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งนำเสนอถึงความก้าวหน้าในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ที่แต่ละพื้นที่ได้ลงไปขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์จนประสบผลสำเร็จ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ องค์กรภาครัฐและประชาชนทั่วไป

อ่าน 128 เวลา