logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 กรกฎาคม 2563 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขบวนการสหกรณ์ไทย เครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมบู๊ธแสดงสินค้าสหกรณ์ ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายในงานนี้ เช่น ผลไม้ ข่าว กาแฟ สินค้าแปรรูป เป็นต้น จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมหาคำตอบ “เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง” สำหรับในการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวง 13 ฉบับ รวมทั้งหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตามแนวคิด New Normal เพื่อเปิดเวทีในการรับฟังปัญหาของสหกรณ์ และนำไปสู่การพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เข้าร่วมสัมมนา จำนวนกว่า 200 คน ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร

อ่าน 127 เวลา