logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมสวนมะม่วงและพบปะพี่น้องเกษตรกรที่มาต้อนรับในพื้นที่ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก ดำเนินการมาแล้วกว่า 10 ปี เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกรวมตัวกัน และจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี พ.ศ.2548 ต่อมากลุ่มมีการรวมตัวกันมากขึ้นและเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นแปลงใหญ่ไม้ผลต้นแบบแปลงแรกของประเทศ ซึ่งเน้นตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกในการลดต้นทุนการผลิต และมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีพัฒนาการและเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นอย่างดียิ่ง สร้างผลผลิตและเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

อ่าน 287 เวลา