logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 พฤษภาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ โดยความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้เห็นชอบโครงการฯ (ปี 2563 - 2565) และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนจ่ายขาดให้กับสหกรณ์ จำนวน 13,782,000 บาท และติดตามการประสานงาน เรื่องโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา รวมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติลูกหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมที่สมัครขอรับทุน ประจำปี 2563 หลักสูตรสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำพงแสน จำนวน 4 ราย การพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนฯ เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์กลางที่สามารถใช้ได้กับทุกมหาวิทยาลัย และพิจารณาโครงการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร หลาน ของสหกรณ์ในภาคการเกษตร ซึ่งจะเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนทุนการศึกษาจากดอกผลของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (2564 - 2566) จะเริ่มให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 2564 เป็นปีแรก
สำหรับโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีการเปิดสอนคณะสัตวแพทย์ หรือสัตวบาล เพื่อสร้างโอกาสในการสนับสนุนให้บุตร หลานสมาชิกในการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของรัชกาลที่ 9 โดยทางกรมฯ จะให้ทุนการเรียนต่อระดับปริญญาตรีแก่ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมที่สนใจจะสานต่ออาชีพจากครอบครัว และเมื่อจบการศึกษาจะได้นำความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาฟาร์มและสหกรณ์โคนม สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

อ่าน 148 เวลา