logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 มกราคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม และมีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม และมีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
สำหรับในการประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีนโยบายสำคัญ 8 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ 2) การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 3) ใช้ระบบตลาดนำการผลิต 4) ลดต้นทุนการผลิต 5) การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน 6) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 7) จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร และ 8) พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พร้อมทั้งชี้แจงกลไกและกระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของนโยบายขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อเสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง การทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ และการจับคู่ธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเพื่อผลิตสินค้าคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการ และมีพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรร่วมกันเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำ 2) กลุ่มธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 3) กลุ่มพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพรแปรรูป 4) กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก และ 5) กลุ่มปศุสัตว์และแปรรูป รวมทั้งพิจารณาความร่วมมือในการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับภาคเอกชนและขยายผลจากแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ในภาพรวม

อ่าน 215 เวลา