logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

21 พฤศจิกายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการแบ่งส่วนราชการภายในกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพิจารณากรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมฯ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเสน่ห์ สภาพันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการแบ่งส่วนราชการภายในกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพิจารณากรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมฯ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเสน่ห์ สภาพันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 215 เวลา