logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับฟังแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน โดยเฉพาะในด้านการบริหารงานภายใน ทั้งสภาพคล่อง หนี้ค้างชำระ พร้อมทั้งให้แนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์แก่สมาชิก โดยเฉพาะการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสหกรณ์แก่สมาชิก โดยมีนายประวิทย์ จารุรัชกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ให้การต้อนรับ
สำหรับสหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก 7,938 คน จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2513 มีทุนดำเนินงานกว่า 1,800 ล้านบาท โดยสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 1.ธุรกิจเงินรับฝาก 2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์) 3.ธุรกิจสินเชื่อ คือ เงินกู้ระยะสั้น 4.ธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก และ 5.ธุรกิจน้ำมัน

อ่าน 134 เวลา