logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

21 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” รุ่นที่ 3 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” รุ่นที่ 3 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี กรรมการ/ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ 10 แห่ง ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 55 คน เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในฐานะผู้ที่กำกับ ตรวจสอบ ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป
สำหรับ การจัดอบรมหลักสูตร “สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล มีกำหนดการจัดอบรมระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - เมษายน 2563 จำนวน 7 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ มีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเน้นสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาว และสามารถสนับสนุนงบประมาณการจัดอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดีและมีธรรมาภิบาล ส่งผลเชิงบวกต่อทั้งขบวนการสหกรณ์ พร้อมทั้งเป็นการยกระดับความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลให้กับกรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ จนนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พึ่งพาให้กับสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ทั้งทางด้านการเงิน และความร่วมมืออื่น ๆ จนส่งผลให้สหกรณ์เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ซึ่งในการอบรมจะเน้นความสำคัญในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์ 9 ด้าน เป็นกรอบในการพัฒนาโดยมีเนื้อหา ดังนี้
1. ความสำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์
2. บทบาทหน้าที่กรรมการ
3. บทบาทกรรมการในบริบทของกฎหมายใหม่
4. การวิเคราะห์งบการเงิน
5. ประเด็นด้านการบริหารธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์
6. การบริหารความเสี่ยง
7. จากธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน

อ่าน 201 เวลา