logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 กันยายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ท็อปคอน คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท Shanghai Zuoanxiuhul Electronic Technology จำกัด (บริษัท เซี่ยงไฮ้ จั๊วอั้นซินฮุยอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด)

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ท็อปคอน คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท Shanghai Zuoanxiuhul Electronic Technology จำกัด (บริษัท เซี่ยงไฮ้ จั๊วอั้นซินฮุยอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด) ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันพัฒนาและสร้างแปลงเรียนรู้การผลิตพืช 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด และมะเขือเทศ ที่ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสม สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ลดการใช้แรงงาน ลดปัจจัยการผลิต และประหยัดเวลา อีกทั้งเพื่อใช้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสมไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่าน 173 เวลา