logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

20 กันยายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 43 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมฯ ในโอกาสนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กล่าวให้กำลังใจและอวยพรให้คณะกรรมการดำเนินงานและสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 43 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมฯ ในโอกาสนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กล่าวให้กำลังใจและอวยพรให้คณะกรรมการดำเนินงานและสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจ พร้อมมอบนโยบายที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ อันส่งให้สหกรณ์เกิดความมั่นคง และเป็นที่พึ่งของสมาชิกและสังคมต่อไป ณ อาคารเอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรณบุรี

อ่าน 173 เวลา