logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 กันยายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ “โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์” ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ “โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์” ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ซึ่งมีข้าราชการใหม่ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ จำนวน 8 คน โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการใหม่ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับข้าราชการใหม่ โดยเน้นย้ำให้มีการตั้งใจศึกษาเรียนรู้งานสหกรณ์และงานด้านกฎหมายอย่างเต็มที่ ทำความเข้าใจในบทบาทภารกิจนโยบายสำคัญต่างๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพต่อไป

อ่าน 161 เวลา