logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 ตุลาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบริหารจัดการ หรือการบัญชี สำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” รุ่นที่ 1

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบริหารจัดการ หรือการบัญชี สำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 80 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการบริหารและกำกับดูแลสหกรณ์ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. พร้อมด้วย กรรมการและฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

อ่าน 153 เวลา