logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 พฤศจิกายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการและเลขานุการเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อน E-Commerce ของสินค้าเกษตร ภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมี นายศตพล จันทร์ณรงค์ คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่าน 241 เวลา