logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 พฤศจิกายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (Nipa palm) ในใจคน ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (Nipa palm) ในใจคน ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 4,5,6 ผู้บริหารฯ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการบุคลากรจากขบวนการสหกรณ์ไทย และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 220 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณนิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
ในการนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถวายพวงมาลา ณ พระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย จากนั้นร่วมกันปลูกต้นจาก (Nipa palm) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งกุลาดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 500,000 ตัว กิจกรรมการเรียนรู้การย้อมถุงผ้าจากเปลือกต้นจาก เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก และทดแทนการย้อมผ้าด้วยสารเคมี รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและคุณประโยชน์ของจาก (Nipa palm)
สำหรับการจัดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (Nipa palm) ในใจคน ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในครั้งนี้ ได้น้อมนำแนวคิดจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ไทยมีจิตสาธารณะให้กับทุกภาคส่วนและสืบสานพระราชปณิธานบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ภายใต้โครงการจิตอาสา ๙๐๔ วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้น การอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (Nipa palm) ภายใต้โครงการดังกล่าว ทำให้เห็นประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการแสดงพลังความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จัดทำโครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ตามหลักการสหกรณ์สากล ข้อที่ 5 พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่าน 286 เวลา