logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 พร้อมด้วยนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 พร้อมด้วยนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบป้ายการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ให้แก่สหกรณ์ 6 แห่งในจังหวัดจันทบุรี และตราด ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้างอ่างคีรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.จันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด และสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด จังหวัดตราด ซึ่งในปีนี้สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีปริมาณมังคุดที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 286 ตัน จากนั้นได้ปล่อยคาราวานผลไม้จากสหกรณ์ต้นทาง สู่สหกรณ์คู่ค้าปลายทาง เป็นมังคุดรวม 34 ตัน กระจายโดยรถขนส่ง จำนวน 13 คัน ไปยังคู่ค้าปลายทาง 13 แห่ง ใน 11 จังหวัด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองฉะเชิงเทรา จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด จังหวัดน่าน สหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมกระบวนการรวบรวม คัดแยกผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ซึ่งดำเนินงานภายใต้ การใช้ระบบการตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เพิ่มช่องทางการตลาด นำร่องในการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยส่งเสริมการผลิต ควบคู่กับการขยายช่องทางการตลาดให้แก่สมาชิก สหกรณ์เป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิต (ผลไม้คุณภาพ) ทั้งมังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง สละ และโกโก้ เป็นต้นโดยสามารถรวบรวมผลผลิตทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และสละ จากสมาชิก เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 630 ตัน มีมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายไปยังห้างโมเดิร์นเทรด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (Makro) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (Tesco Lotus) โดยมีอาคารสำหรับศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 2 หลัง มีการส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินการผลิตผลไม้คุณภาพอย่างครบวงจร ภายใต้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) รวมทั้งสหกรณ์ฯ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานอาชีพเกษตรกร เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีและมีคุณภาพ ภายใต้โครงการสร้างทายาทสหกรณ์ภาคการเกษตร Smart Co-op โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จากลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา ทั้งอาชีพเกษตรกรและบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ดีในอนาคต

อ่าน 107 เวลา