logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 มีนาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อธิบดีกรมปศุสัตว์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้แทนจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาการและยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการพิจาณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 รวมทั้งพิจารณาการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนแก่เด็กในครอบครัวและศูนย์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก และให้นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

อ่าน 125 เวลา