สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 กันยายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกล (Conference) โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกล (Conference) โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับทราบถึงนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการเพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสา เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงหนือ และภาคเหนือ ดังนี้
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบในการให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แบ่งทีมช่างที่มีความชำนาญลงพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา อาทิวิทยาลัยอาชีวศึกษา สารพัดช่าง และวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ ตั้งจุดให้บริการซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วม
2. กิจกรรมการเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมถึงสำรวจปัญหา สอบถามความต้องการต่างๆ และการช่วยฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด เช่น การส่งเสริมปลูกพืชระยะสั้น หรืออาชีพอื่น ๆ ตามความต้องการ และเชิญชวนสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมสนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์ หรืองบประมาณในการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้
ทั้งนี้ ในการจัดกิจรรมจิตอาสาฯ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม ให้มีการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลหลังน้ำลด ทั้งด้านที่อยู่อาศัย ด้านการฟื้นฟูอาชีพ และด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชน รวมทั้งให้มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ ต่าง ๆ ในพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ https://www.cpd.go.th
สำหรับ โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยแบบบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน ในรูปแบบจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งจะมีการเปิดตัวโครงการพร้อมกันครั้งแรก ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไปเป็นประธานและมอบนโยบายจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ และจะมีการถ่ายทอดสัญญาณจากจังหวัดอุบลราชธานี ไปยัง 21 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเวทีกลางแจ้งเปิดโครงการพร้อมกับจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ 9 จังหวัด ซึ่งมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปร่วมพิธีเปิดโครงการได้แก่ มหาสารคาม อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร กาฬสินธุ์ และนครพนม จากนั้นจะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย เพื่อสำรวจความต้องการและให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีพ การประกอบอาชีพหลังน้ำลด และจะจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นที่ประสบภัยอีกด้วย

อ่าน 394 เวลา