logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อความเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทมหานคร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อความเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทมหานคร โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยแบบบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน ในรูปแบบจิตอาสา และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดกิจกรรมพร้อมกันครั้งแรก และเริ่มดำเนินการพร้อมกันในวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดกิจกรรมและหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ ดังนี้
1. สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินทดรองราชการ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์
2. จัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้คำแนะนำการฟื้นฟู ดูแล ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ โดยทุกหน่วยงานในจังหวัด
3. การเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรและชุมชน โดย กรมชลประทาน
4. การปรับปรุงบำรุงดิน การบำบัดน้ำเสีย โดย กรมพัฒนาที่ดิน
5. การแจกเมล็ดพันธุ์พืช โดย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์
6. การปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดย กรมประมง
7. การซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดย กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
8. กิจกรรมจิตอาสา ดูแลช่วยเหลือเกษตรกรตามคำร้องขอ โดย เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด
ในการนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมอบนโยบายจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ และจะมีการถ่ายทอดสัญญาณจากจังหวัดอุบลราชธานี ไปยัง 21 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และจะมีพิธีเปิดโครงการฯ บนเวทีกลางแจ้ง โดยจะการถ่ายทอดสัญญาณไปยัง 9 จังหวัด ซึ่งมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ประจำแต่ละจังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร กาฬสินธุ์ และนครพนม รวมทั้งจะมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย เพื่อสำรวจความต้องการและให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีพ การประกอบอาชีพหลังน้ำลด และจะจัดกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่ประสบภัยอีกด้วย

อ่าน 201 เวลา