สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 พฤศจิกายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมบัญชีกลาง ผู้แทนสหกรณ์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อสรุปผลการอนุมัติให้สหกรณ์กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ได้อนุมัติวงเงินกู้ กพส. จำนวน 4,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น วงเงินกู้ยืมโครงการปกติ จำนวน 2,200 ล้านบาท อนุมัติและเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น จำนวน 5 สหกรณ์ และวงเงินกู้ยืมโครงการพิเศษ จำนวน 2,300 ล้านบาท ยังไม่มีการอนุมัติและเบิกจ่าย รวมทั้งรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 243 เวลา