logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 17 ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้สัมภาษณ์เรื่อง “กลไกแก้ไขวิกฤตการเงินและฟื้นฟูสหกรณ์ : เครื่องมือรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ที่ขาดหายไป”

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 17 ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้สัมภาษณ์เรื่อง “กลไกแก้ไขวิกฤตการเงินและฟื้นฟูสหกรณ์ : เครื่องมือรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ที่ขาดหายไป” รวมทั้งความเห็นในเรื่อง การตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพด้วย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคต่อสาธารณชน ทั้งนี้มีบันทึกภาพคลิปวีดีโอ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิชาสัมมนา การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 181 เวลา