logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการขยายผลซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการขยายผลซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อหารือถึงการขยายผลซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ไปยังพื้นที่เป้าหมาย และผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ การจัดเตรียมความพร้อมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ต ในเรื่องรูปแบบการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามผลการสำรวจข้อมูลสหกรณ์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมดำเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ทั้งในด้านคุณสมบัติและความพร้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกในการดำเนินการขยายผลจัดตั้งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ต่อไป พร้อมติดตามผลการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ของร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด และรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้รับฟังข้อเสนอต่าง ๆ และได้แสดงความเห็นร่วมกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้ง และรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อนำไปพัฒนาในด้านการบริหารจัดการการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การตลาด การส่งเสริมการขาย รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการนำเสนอจุดเด่นผลิต

อ่าน 161 เวลา