logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาการกำหนดแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ ภาคทฤษฎี แนวการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ได้แก่ การรวมกลุ่ม อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โครงสร้างสหกรณ์ ประวัติ การบันทึกบัญชี การบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ เกมส์ บทบาทสมมุติ ทัศนศึกษา การประเมินผล และภาคปฎิบัติ (Co-op Lab) 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการผลิต กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา/สวัสดิการ รวมทั้งหารือในเรื่องการกำหนดแนวทาง รูปแบบการนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในการรับเสด็จ และร่วมกันหารือ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

อ่าน 134 เวลา