logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 ตุลาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันอาหารโลก ครั้งที่ 39

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันอาหารโลก ครั้งที่ 39 (The 39th World Food Day) โดยมี Kundhavi Kadiresan, Assistant Director-General and FAO Regional Representative for Asia and the Pacific กล่าวต้อนรับ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ได้กำหนดให้ วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี (ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งของ FAO 16 ตุลาคม พ.ศ. 2488) เป็น“วันอาหารโลก” (World Food Day) เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกได้เพิ่มความตระหนักถึงประเด็นความยากจนและความอดอยากของประชากร โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO มีจุดประสงค์ในการขจัดความหิวโหย และการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ รวมถึงพัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ
ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกรอบความร่วมมือกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความยากจนของประชากรโลกยกระดับการบริโภคอาหารและมาตฐานการครองชีพของประชากรในโลกให้ดีขึ้น โดยเร่งดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการเกษตรและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ในการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรทั้งการปรับนโยบายความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานชีวภาพซึ่งจะช่วยยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับสากลและสหประชาชาติ การสนับสนุนวิชาการด้านการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภายในงานได้จัดให้มีการมอบรางวัล FAO Awards ให้แก่เกษตรกรต้นแบบในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 5 รางวัล นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ "Our Actions are our Future. Healthy Diets for a #ZEROHUNGER World" โดย Hon. Losaline Ma'asi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอาหาร และป่าไม้แห่งราชอาณาจักรตองกา ณ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กรุงเทพมหานคร

อ่าน 154 เวลา