logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 ตุลาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2562

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คพช. ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อพิจารณาเรื่องการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของสหกรณ์ (Structured Note) การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอนาคตประเทศไทย (TFFIF) และให้สหกรณ์ลงทุนในกองทุนรวม รวมทั้งพิจารณาเรื่องหุ้นกู้ที่จะชำระคืนเมื่อเลิกกิจการหรือหุ้นกู้ไม่มีอายุ (Perpetual Bond) ก่อนนำข้อสรุปจากการประชุมเสนอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติพิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 159 เวลา