logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 พฤศจิกายน 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการตามมาตรการคู่ขนาน โครงการประกันรายได้ ปีการผลิต 2563/64 ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการตามมาตรการคู่ขนาน โครงการประกันรายได้ ปีการผลิต 2563/64 ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว้ของ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการในปีการผลิต 2562/63 เกี่ยวกับภาพรวมการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รวบรวมข้าวเปลือก จำนวน 406 แห่ง ในพื้นที่ 59 จังหวัด ปริมาณ 2.43 ล้านตัน และเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 ซึ่งสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางของตนเองในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวไว้รอขาย ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดมีเสถียรภาพ และช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่เกษตรกรในระหว่างรอการขายผลิตผล เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเก็บข้าวเปลือกไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา 2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวมรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานของโครงการ ปีการผลิต 2562/63 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและผู้แทนสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการรวบรวมข้าวของสถาบันเกษตรกรภายใต้ทั้ง 2 โครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อ่าน 87 เวลา