logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 พฤษภาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และเงินขยายเวลาเบิกจ่าย เงินงบกลาง รวมถึงติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยมีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
{gallery}18may2563_2{gallery}

อ่าน 124 เวลา