logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 พฤษภาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ในโครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ในโครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราขการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ รวม 96 คน โดยให้โอวาท ในการครองงาน ครองตน และการพัฒนางานของสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

อ่าน 216 เวลา