logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 กันยายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/รองประธานกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/รองประธานกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 และผลการดำเนินงานหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณาการจัดตั้งหมู่บ้านราษฎรชาวไทยภูเขา ให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และการขยายระบบสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ถนน ณ ห้องประชุม 241 อาคาร 2 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

อ่าน 205 เวลา