logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 กันยายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2/2562

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาผลการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับกรม โดยได้สรุปผลการประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ของคณะทำงานฯในแต่ละชุด แล้วนำมาจัดคะแนนจากมากไปน้อยของแต่ละประเภท ได้แก่ สหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรหลักเกณฑ์โครงการและกิจกรรมจิตอาสาดีเด่น โดยมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันออก 7 แห่ง ภาคใต้ 5 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีก 8 แห่ง โดยพิจารณาคัดเลือกจาก โครงการ/กิจกรรม ความต่อเนื่อง การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยมีการหารือให้มอบประกาศนียบัตรกับทุกสหกรณ์ที่เข้าโครงการจิตอาสา ทั้งในภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ในการนี้ได้พิจารณาประกาศผลการคัดเลือก รูปแบบ/ข้อความในโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ซึ่งจะมีการจัดทำเกียรติบัตรรางวัลชมเชยเพิ่มเติม โดยรางวัลที่ 1- 3 จะมอบในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ และรับรองรายงานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

 

อ่าน 178 เวลา