logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 ตุลาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้อนรับผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้อนรับผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ... และร่างประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 175 เวลา