logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 ตุลาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาร่วมแรงร่วมใจ ให้ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาร่วมแรงร่วมใจ ให้ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีนายสุรินทร์ วทัญญู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนบุคลากรในขบวนการสหกรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ และรณรงค์ให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์สร้างจิตสาธารณะ แสดงพลังความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงน้อมนำแนวคิดจิตอาสามาขยายต่อยอดการทำความดีเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมตามพระราชปณิธานของในหลวง

อ่าน 170 เวลา