logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 พฤษภาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุม Video Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุม Video Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 แก้ใขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.2562ซึ่งเป็น พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับใหม่ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 60 วันหลังจากที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นี้ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศได้รับทราบและทำความเข้าใจในสาระสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 139 เวลา