logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวจากบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และให้สัมภาษณ์เรื่อง “โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562/63” เพื่อจัดทำบทสัมภาษณ์ลงนิตยสาร แปซิฟิคนิวส์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวจากบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และให้สัมภาษณ์เรื่อง “โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562/63” เพื่อจัดทำบทสัมภาษณ์ลงนิตยสาร แปซิฟิคนิวส์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
ในปี 2561/62 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และบริษัทรับซื้อผลผลิต โดยได้มีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ในราคาพิเศษให้กับสหกรณ์เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 87,563 ราย พื้นที่เพาะปลูก 740,947 ไร่ ผลผลิตที่ได้รับ 159,886.518 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,022 ล้านบาท มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 312 แห่ง สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 21,260 ราย พื้นที่เพาะปลูก 193,851 ไร่ โดยสหกรณ์ได้ตั้งจุดรับซื้อ 251 จุด รวบรวมผลผลิตได้ 101,870.897 ตัน คิดเป็นมูลค่า 648.61 ล้านบาท
สำหรับการดำเนินงานในปีการผลิต 2562/63 ได้ดำเนินการเฉพาะในกลุ่มสหกรณ์ ในโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ดำเนินการเพาะปลูกในพื้นที่ 28 จังหวัด 118 สหกรณ์ มีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการ 14,982 คน พื้นที่ 113,146 ไร่ และได้มีการขอสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในการดำเนินโครงการนี้แล้ว 13 แห่ง วงเงิน 22.35 ล้านบาท และใช้เงินของสหกรณ์เอง 33 ล้านบาท ซึ่งกรมฯ มีการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ให้สหกรณ์นำไปจัดหาปัจจัยการผลิตและบริการเครื่องจักรกลการเกษตรแก่สมาชิก กรมฯ ได้เตรียมวงเงินสินเชื่อ 100 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทต่าง ๆ ที่ร่วมดำเนินการได้จัดนักวิชาการเข้าไปแนะนำเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพดิน การเตรียมแปลงที่ถูกต้อง การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับค่าวิเคราะห์ดิน การให้น้ำที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการวินิจฉัยโรคแมลง การป้องกันและกำจัดโรคแมลงก่อนที่จะได้รับความเสียหาย และขณะนี้สมาชิกบางส่วนได้เริ่มทยอยขายผลผลิตให้กับสหกรณ์แล้ว ซึ่งสหกรณ์ได้รับซื้อแบบฝัก 426 ตัน มูลค่า 2.3 ล้านบาท แบบสีเมล็ด 11,812 ตัน มูลค่า 68 ล้านบาท
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้วางแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2563/64 โดยใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนตั้งแต่การส่งเสริมการปลูกโดยลดการใช้สารเคมีตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนถึงการรวบรวม รับซื้อผลผลิตจากสมาชิก ซึ่งสหกรณ์จะเป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย รวมถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมทั้งพิจารณาเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์กู้ยืมในการหาปัจจัยการผลิต สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ไม่มีความรู้เรื่องการปลูกจะมีนักวิชาการเอกชนให้คำแนะนำในการปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยว และเกษตรกรรายเดิมหากมีปัญหาเรื่องการปลูกก็จะมีนักวิชาการเข้าไปดูแลด้วยเช่นกัน

อ่าน 84 เวลา